GARANTIVILLKOR

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH,

Wiesenstraße 9,

D-66129 SAARBRÜCKEN

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH åtar sig

TILLVERKARGARANTI

Som omfattas av följande bestämmelser:

1. Tillämpningsområde, Giltighet från och med den 01 januari 2023

    1.1 Denna tillverkargaranti från Stanley Black & Decker Outdoor GmbH (nedan: "SBD") gäller uteslutande för nya enheter av märket Cub Cadet för icke-kommersiellt/professionellt bruk (nedan: "Produkten") i enlighet med de villkor som anges i denna tillverkargaranti.

    1.2 Anspråk baserade på denna tillverkargaranti kan endast göras av ägarna till de produkter som anges i punkt 1 (nedan: "Slutkunden") som har förvärvat Produkten den 01 januari 2022 eller senare.

    1.3 Denna tillverkargaranti begränsar inte Slutkundens lagstadgade garantianspråk enligt §§ 434 ff. BGB gentemot säljaren av Produkten.

2. Varaktighet för tillverkarens garanti

    2.1 Denna tillverkargaranti gäller under en period av tre (3) år från och med den dag då Produkten säljs till Slutkunden, om inte annat anges i denna § 2. En förlängning av denna period är endast tillåten genom ingående av en specifik uppföljningsgaranti med en auktoriserad Cub Cadet-partner i det land där Produkten såldes; villkoren i denna tillverkargaranti gäller inte för uppföljningsgarantin.

    2.2 För robotgräsklippare gäller denna tillverkargaranti i två (2) år för XR1-, XR2- och XR3-serien och i tre (3) år för XR5-serien från den dag då produkten säljs till slutkunden. Batterierna som är anslutna till alla robotgräsklippare har ett (1) års garanti, från och med den dag då Produkten säljs till Slutkunden.

    2.3 Garantitiden för produktgruppen elektriska grästraktorer är tre (3) år (inklusive batteri).

    2.4 För reservdelar och tillbehör i den mening som avses i § 97 i BGB är giltighetstiden för denna tillverkargaranti ett (1) år från och med den dag då reservdelen respektive tillbehöret säljs till Slutkunden.

    2.5 De slitdelar som anges i bilaga 1 är i princip undantagna från denna tillverkargaranti.

    2.6 För batterier är giltighetstiden för denna tillverkargaranti ett (1) år, för utbytesbatterier/lijonbatterier är giltighetstiden för denna tillverkargaranti två (2) år från och med den dag då produkten säljs till slutkunden.

    2.7 Slutkunden kan endast göra anspråk baserat på denna tillverkargaranti om han inte är berättigad att göra anspråk enligt garantin enligt §§ 434 ff. BGB gentemot säljaren av produkten eller om insolvensförfaranden har inletts avseende säljarens tillgångar.

3. Förekomst av en defekt

    3.1 SBD ansvarar enligt denna tillverkargaranti för alla fel i Produkten, förutsatt att felet förelåg redan vid riskövergången för Produkten från säljaren till Slutkunden.

    3.2 Om Produkten är skadad på grund av:

      3.2.1 Felaktig och olämplig användning,

      3.2.2 Åsidosättande av bruksanvisningen,

      3.2.3 felaktig installation och/eller idrifttagning av Slutkunden,

      3.2.4 Felaktig eller försumlig hantering,

      3.2.5 felaktiga modifieringar eller reparationer och/eller av SBD ej godkända reparationer utförda av Slutkunden eller tredje man,

      3.2.6 de för Produkten föreskrivna underhållsintervallen (minst 1 gång per år) inte iakttas eller underhåll utförs av obehörig person, är SBD inte ansvarigt. Detta gäller även fel som endast obetydligt påverkar en produkts värde eller lämplighet samt naturligt slitage vid avsedd användning av Produkten.

4. Anspråk på grund av defekter

    4.1 Om en Produkt, som omfattas av denna tillverkargaranti, är felaktig enligt § 3, har Slutkunden gentemot SBD endast rätt att framställa krav på att Produkten repareras eller byts ut med stöd av denna tillverkargaranti. SBD kan efter eget gottfinnande besluta om SBD ska reparera den defekta Produkten eller leverera en ny Produkt till Slutkunden som i allt väsentligt motsvarar den defekta Produkten.

    4.2 Om Slutkunden är en näringsidkare enligt HGB, måste han iaktta de skyldigheter som anges i § 377 HGB.

    4.3 Slutkunden kan inte göra några anspråk på grundval av denna tillverkargaranti utöver punkt 1, i synnerhet inga anspråk på skadestånd eller kompensation, eller dra sig ur köpeavtalet med sin säljare eller kräva en minskning av köpeskillingen. Detta gäller inte i händelse av ansvar enligt produktansvarslagen, vid uppsåt, grov vårdslöshet, på grund av skada på liv, kropp eller hälsa, i fall av bedrägligt döljande av en defekt eller brott mot en kvalitetsgaranti.

    4.4 Det finns inget krav på uppdatering av programvaran för robotar för gräsmattor.

5. Framställande av anspråk

    5.1 Anspråk som grundar sig på denna tillverkargaranti skall skriftligen göras gällande gentemot MTD eller en av SBD auktoriserad serviceverkstad. För att styrka anspråket skall originalkvitto uppvisas.

6. Annat

    6.1 Denna tillverkargaranti omfattas av lagen i Sverige.

    6.2 Exklusiv jurisdiktion för alla tvister som uppstår från eller i samband med denna tillverkargaranti är Sverige.

Falköping, 1:e Januari 2023

GARANTIVILLKOR

FÖR SLITAGEDELAR

BILAGA 1

UNDANTAG TILLVERKARENS GARANTI

    1. Delar som skär, hackar, delar, flyttar eller transporterar ämnen och material

    2. Kraftöverföringselement

    3. Lager

    4. Elektriska komponenter som glödlampor och indikatorlampor

    5. Luftfyllda däck

    7. Däck till robotgräsklippare

    8. Beläggningar inuti utrustning och inuti uppsamlingstankar

    9. Motorer.

      9.1. Alla delar som utsätts för avgaser

      9.2. Startmotorer

      9.3. Alla typer av filter

      9.4. Tändstift och tändstiftsanslutningar

    10. Diverse.

      10.1. Skruvkopplingar.

      10.2. Borst.

      10.3. Gummilister.